Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Love Travel Dance
Nathalie De Cock
Bronstraat 19
9700 Oudenaarde

E-mail:nathalie@lovetraveldance.be
Tel:055/60.87.75

BE0598.782.582

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Love Travel Dance, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Bronstraat 19 – 9700 Oudenaarde, BTW BE 0598.782.582, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Love Travel Dance moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Love Travel Dance aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien extra kosten voor de bestaande diensten, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. In onderling akkoord kunnen de geleverde diensten verlengd worden waarvoor een extra kost in overleg wordt aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Het aanbod van Love Travel Dance bestaat uit verschillende diensten. Voor de love coaching kan de klant opteren voor BigLove of Xlove. Beide producten worden uitvoerig omschreven op de desbetreffende pagina. Vervolgens kan de klant opteren voor een beurtenkaart aan Live danslessen of een reeks Online Souldancelessen die in videovorm worden aangeboden. Dans-en groepsworkshops worden eveneens online of live aangeboden; beide diensten kan de klant online via de webshop bestellen. De uitvoering van de diensten worden qua data en inhoud gedetailleerd omschreven op de desbetreffende pagina. Voor kinderen voorzien we jaarlijks enkele jeugd- en kinderkampen waarvoor online dient worden ingeschreven alvorens het kamp aanvangt. De betaling dient ten laatste 2 maand voor startdatum te gebeuren. Tot slot organiseren we de mogelijkheid om deel te nemen aan een reis waarin Love Travel Dance haar diensten aanbiedt op bestemming. Love Travel Dance regelt hiervoor de benodigde voorzieningen met het resort ter plaatse. 

Voor alle opgesomde diensten dient het volledige bedrag betaald te worden voordat de dienst plaatsneemt. Bij de coachingtrajecten en de reizen kunnen we in overleg werken met een voorschot. Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Love Travel Dance niet. Love Travel Dance is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Love Travel Dance is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. inhoud van het coachingtraject, de danslessen, workshops, events, kampen en reizen verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Voor de diensten van coaching, workshop, events en reizen raden wij ten stelligste aan om vooreerst een gratis virtueel kennismakingsgesprek met Nathalie De Cock in te boeken. Hier wordt uitdrukkelijk door beide partijen afgestemd of de aangeboden diensten aan de noden van de klant kunnen voldoen.

Het aanbod geldt zolang onze dienstenkalender aangeeft een kennismakingsgesprek te kunnen inboeken en kan ten allen tijde worden ingetrokken door Love Travel Dance. Love Travel Dance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Eenmaal de bestelprocedure is opgestart zijn beide partijen onderhevig aan het verkoopscontract en diens algemene voorwaarden. Eenmaal de bestelling geplaatst is en voor de desbetreffende dienst betaald is, hetzij via overschrijving, hetzij via bankcontact ontvangt de klant een email met de bevestiging van zijn bestelling. Hierin wordt bovendien het contactverloop van de dienstverlening omschreven.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • via bankkaart 
  • via overschrijving op rekeningnummer BE35 7340 4032 5737

Love Travel Dance is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra u één van onze Coaching diensten heeft aangekocht ontvangt u onmiddellijk een bevestigingsmail van uw aankoop en nemen wij contact met u op om de contactdata met betrekking tot de aangekochte dienst te bespreken en vast te leggen. Vastgelegde data kunnen door beide partijen maximaal 2 keer verlegd worden in onderling overleg.

De andere diensten van Love Travel Dance worden uitgevoerd op data en plaats zoals omschreven op de website. Voor de danslessen kan men zich inschrijven via een online danskalender. We vragen uitdrukkelijk om voor ingeschreven lessen ook daadwerkelijk aanwezig te zijn. Indien de klant hier geen gevolg aan geeft worden geen sancties opgelegd tenzij bij herhaaldelijk misbruik hiervan. De aangekochte beurtenkaart voor de danslessen wordt slechts gesigneerd wanneer de klant aanwezig is.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de diensten geleverd op het adres zoals gemeld op de website of via het virtueel zoomplatform. De aanleveringsvorm is anders voor de verschillende diensten. Voor de coachingtrajecten kan de klant kiezen om deze in de praktijk of virtueel via een zoomplatform te laten doorgaan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De Workshops, danskampen en danslessen gaan op locatie door op het adres zoals vermeld op de website of ook via een zoomplatform op de desbetreffende datum zoals weergegeven op de website. De reizen worden georganiseerd op locatie waarvan de levering van onze diensten op het opgegeven adres doorgaan. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangeleverde 12-beurtenkaart voor de danslessen is een op naam geleverd artikel die enkel en alleen kan gebruikt worden door de klant zelf of familielid in eerste graad. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Love Travel Dance.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag: 

a) van de bestelling en van de sluiting van de overeenkomst 

b) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd 

c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van diensten gedurende een bepaalde periode 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Love Travel Dance, Bronstraat 19 – 9700 Mater (Oudenaarde, 055/60 87 75 – nathalie@lovetraveldance.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de diensten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Love Travel Dance heeft meegedeeld, melding geven tot stopzetten aan Love Travel Dance, Bronstraat 19 – 9700 Mater De Klant is op tijd als hij de stopzetting van de diestverlening meedeelt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Love Travel Dance alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Love Travel Dance op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. 

Love Travel Dance betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na  gedeeltelijke of volledige uitvoering van de dienst 
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Love Travel Dance geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde diensten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en diensten heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Voor diensten die online werden aangekocht en waarbij de uitvoering niet is afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Love Travel Dance om verder afspraken te maken en vervolg te kunnen geven aan de dienstverlening.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Love Travel Dance zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herziening van de dienstverlening. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op nalatigheid die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van de dienst in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de dienstverlening of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst 

Love Travel Dance is bereikbaar op het telefoonnummer +32 55 60 87 75, via e-mail op nathalie@lovetraveldance.be of per post op het volgende adres Bronstraat 19 – 9700 Oudenaarde. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Love Travel Dance beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Love Travel Dance zich het recht voor de niet (volledig) betaalde diensten de dienstverlening te beëindigen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nathalie De Cock van Love Travel Dance respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Love Travel Dance – Bronstraat 19 – 9700 Mater,055 60 87 75 – nathalie@lovetraveldance.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Love Travel Dance – Bronstraat 19 – 9700 Mater,055 60 87 75 – nathalie@lovetraveldance.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Love Travel Dance heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 Love Travel Dance houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Love Travel Dance – Bronstraat 19 – 9700 Mater,055 60 87 75 – nathalie@lovetraveldance.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Love Travel Dance om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Love Travel Dance. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Love Travel Dance heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Love Travel Dance heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.